ഞായറാഴ്‌ച, ഓഗസ്റ്റ് 12, 2012

തുള്ളികള്‍ ...........
ഇറ്റുവീഴുന്ന നീര്‍മണിത്തുള്ളിയില്‍
പെട്ടുപോയൊരു ലോകമുണ്ടാകാം
എറ്റിവീഴ്ത്തിയ കാറ്റിന്റെ ധാര്‍ഷ്ട്യം
ഒട്ടു പൊള്ളിച്ച നേരമുണ്ടാവാം......

ഇറ്റുവീഴുന്ന നീര്‍മണിത്തുള്ളിയെ
ഒട്ടു മോഹിച്ച ചിത്തമുണ്ടാകാം
പറ്റുമോവിരല്‍ത്തുമ്പിലേറ്റാനെ-
ന്നൊട്ടുമോഹിച്ചടങ്ങിയോരുണ്ടാം.....

ഇറ്റുവീഴുന്ന നീര്‍മണിത്തുള്ളിയെ
തൊട്ടുവെറുതെ ഉണര്‍ത്തിയോരുണ്ടാം
ഉറ്റതെന്നോര്‍ത്ത നോവിന്‍ തുടിപ്പുകള്‍
തട്ടിമാറ്റി കുതിക്കുവോരുണ്ടാം......

ഇറ്റുവീണൊരു തുള്ളിമേല്‍ തെറ്റിന്‍
പട്ടുചാര്‍ത്തിയ വിരലുമുണ്ടാകാം
നീറ്റിനീറ്റിയാ ജീവന്റെ സാരമാം
ശിഷ്ടമൂറ്റുന്ന ചിലരുമുണ്ടാകാം......