വ്യാഴാഴ്‌ച, ഫെബ്രുവരി 05, 2015

പി.പി. രാമചന്ദ്രന്‍റെ ലളിതം -ചൊല്‍ക്കാഴ്ച

 


 മധുരമാമൊരു കൂവല്‍ മാത്രം മതി 
ഇവിടെയുണ്ടായിരുന്നു ഞാനെന്നതി 
ന്നൊരുവെറും തൂവല്‍ താഴെയിട്ടാല്‍ മതിലളിതം...