വ്യാഴാഴ്‌ച, സെപ്റ്റംബർ 18, 2014

നില്‍പ്പ്......

 

നില്‍ക്കേ നില്‍ക്കേ
പടരുന്നു വേരുകള്‍
വളരുന്നു ശാഖികള്‍
വിടരുന്നു മുകുളങ്ങള്‍
പുള
യുന്നു പുതുനാമ്പുകള്‍...